RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
ASR Sylwia Retkowska

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASR Sylwia Retkowska., 09-300 Żuromin, ul. BP. Wetmańskiego 7/19/30 (ASR), numer telefonu: +48 534 530 867, adres e-mail: aggzuromin@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pani/Pan uzyskać mailowo pod adresem: daneosobowe.asr@gmail.com;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

W zależności od wybranego produktu/usługi w związku z zawarciem umowy oraz jej wykonaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.

Każdorazowo, bez względu na wybór produktu/usługi:

 • Marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ASR (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu, oraz
 • Udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), dane osobowe będą przechowywany przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy, oraz
 • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ASR (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez ASR, oraz
 • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez ASR (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez TLP.

W zależności od udzielonej zgody:

 • Marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 • Marketingu podmiotów powiązanych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody.
 1. Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
 • Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa,
 • Podmiotom wspierającym ASR w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz ASR (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom ASR.
 1. Posiada Pani/Pan prawo żądania od ASR dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; 
 2. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie umowy z ASR.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w związku z:
 • Dokonywaniem wstępnej i bieżącej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Wynikiem tego procesu jest określenie czy ze względu na rodzaj klienta, typ stosunków gospodarczych, historii transakcji, rodzaju produktów, ryzyka geograficznego nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowany do kategorii osób podwyższonego ryzyka. Konsekwencją dla osoby będzie możliwość odmowy ASR w przedmiocie zawarcia umowy, wypowiedzenie już zawartej umowy lub zgłoszenie do odpowiednich organów państwowych.

WSPÓŁPRACA Z KLUBAMI I SZKOŁAMI

Zapraszamy do współpracy szkoły, przedszkola oraz kluby sportowe. Nasza firma oferuje wyposażenie dla sal szkolnych i gimnastycznych, siłowni oraz innych miejsc związanych z aktywnością sportową. Ponadto pełne zaopatrzenie dla klubów sportowych w odzież, obuwie oraz akcesoria treningowe. AGGSport otwiera się również na współpracę przy organizowanych przez szkoły lub kluby zawodach czy turniejach sportowych. Dowiedz się więcej »